Chế độ cung cấp khí có tải và không tải của máy nén khí

Chế độ có tải và không tải của máy nén khí

Có tải và không tải của máy nén khí là hai quá trình luôn gắn liền trong quá trình hoạt động của máy tạo ra khí nén.

Nạp tải (Load) được thực hiện khi áp suất trên đường ra của máy nén khí giảm tới mức áp suất nạp tải đã được cài đặt từ trước đó.

Ngắt tải (Unload) là khi lượng khí được tiêu thụ ít hơn so với lượng khí được sinh ra trên đường ra của một máy nén khí (thông số áp suất trên đường ra sẽ được tăng lên).

có tải và không tải của máy nén khí

Hai quá trình này của máy nén khí xảy ra luôn phiên và liên tục đảm bảo tính ổn định trong quá trình làm việc.